Καρδιολογικό Ιατρείο

Το καρδιολογικό τμήμα του πολυιατρείου μας είναι το τμήμα που ξεκίνησε και έκτοτε η αξιοπιστία των διενεργούμενων εξετάσεων και ο σεβασμός στον κάθε ασθενή είναι οι αρχές που μας διέπουν και μας καθογηγούν σε κάθε παραπάνω βήμα μας.

Στο καρδιολογικό διενεργούμε :

1. Υπερηχογράφημα καρδιάς με έγχρωμο υπερηχογράφο Triplex
2. Υπερηχητική αρτηριογραφία αορτής με έγχρωμο Triplex (Αορτικό τόξο & ανιούσα αορτή)
3. Εργοσπιριομετρία σε κυλιόμενο τάπητα
4. Δοκιμασία κοπώσεως σε κυλιόμενο τάπητα
5. Echo Stress
6. Holder HKΓματος (ρυθμού) 24ώρου
7. Holder πιέσεως 24ώρου
8. Ηλεκτροκαρδιογράφημα
9. Ρυθμίσεις Βηματοδοτών
10. Επεμβατικές πράξεις (στεφανιογραφία - Stent - παρακέντηση περικαρδίου σε συνεργασία με τριτοβάθμιες μονάδες υπηρεσιών υγείας (νοσοκομεία)