Πνευμονολογικό Τμήμα


Στο τμήμα αυτο διενεργούμε εξετάεις που αφορουν την λειτουργια των πνευμόνων

1. Σπιρομέτρηση πρό και μετά βρογχοδιαστολή
2. Οξυμετρία
3. Διάχυση
4. Έλεγχος λειτουργίας αναπνευστκών μυών
5. Εργοσπιρομετρία (αθλητών - καρδιοαναπνευστικών παθήσεων