Ψυχιατρικό Ιατρείο


Το ιατρείο αυτο ασχολείται και παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες :

1. Ατομική Ψυχοθεραπεία - Υποστήριξη
2. Ομάδες Ψυχοθεραπείας - Υποστήριξης
3. Ομάδες Ψυχοεκπαίδευσης
4. Οικογενειακού Προσανατολισμού
5. Βραχεία Δυναμική Αγχοεκλυτική Ψυχοθεραπεία (STAPP)
3. Ομάδες διαχείρισης άγχους
4. Μετεμφραγματική υποστήριξη
5. Καρδιοπάθειες και κατάθλιψη